Spreekkamer Online

GEBRUIKSVOORWAARDEN SPREEKKAMERONLINE 
 • Spreekkameronline exploiteert een softwareapplicatie die de mogelijkheid biedt voor een arts en een patiënt (hierna: “de Gebruikers”) om met elkaar in contact te komen en online te communiceren via een 
beveiligde video verbinding.
Eigendom
 • De intellectuele eigendomsrechten op de Applicatie, onderliggende programmatuur en alle daarbij behorende documentatie van Spreekkameronline en alle in de Applicatie aangebrachte wijzigingen, verbeteringen, updates, van welke aard dan ook, behoren bij Spreekkameronline, dan wel haar leveranciers. Deze Gebruikersvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.
Gebruik
 • De Gebruikers zijn verplicht de Software alsmede de eventuele gegevensdragers en ondersteunende apparatuur, waarop de Software is vastgelegd en/of met behulp waarvan de software kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en te beheren.
 • Spreekkameronline is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens of de ongeautoriseerde toegang tot de Applicatie of in een Gebruiksaccount opgeslagen informatie. Tevens heeft Spreekkameronline het recht om de toegang tot de Applicatie en/of het 
Gebruikersaccount voor de Gebruikers tijdelijk te ontzeggen, omdat de Gebruikers in strijd met deze voorwaarden handelen. 
 • De Applicatie mag uitsluitend voor legitieme doeleinden worden gebruikt.
De gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle gebruik van de Applicatie, inhoudende maar niet beperkt tot het ongeautoriseerde gebruik en/of het gebruik van de Applicatie voor illegale doeleinden. De gebruikers zijn in dit kader aansprakelijk jegens Spreekkameronline voor het gebruik van de Applicatie.
 • Het is niet toegestaan om (delen van) het video consult op te nemen door middel van screenrecording software. Indien er toch opnames worden gemaakt van het online videoconsult, dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
 • Het is de gebruikers niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of deze Gebruiksvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
   • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
   • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
   • het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;
   • (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
   • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
   • denial of service attacks.
 • In geen geval is Spreekkameronline aansprakelijk in het geval dat een van bovenstaande gevallen, maar niet uitsluitend bovenstaande gevallen, toch voorkomt tijdens het online video consult via de beveiligde verbinding van Spreekkameronline.
Aansprakelijkheid
 • Spreekkameronline staat er niet voor in dat de Applicatie of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
 • Spreekkameronline is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de Applicatie door de Gebruikers.
 • Spreekkameronline hanteert hoge ethische richtlijnen met betrekking tot privacy. De gegevens die via de Applicatie worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de Applicatie, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de privacy policy van Spreekkameronline zoals deze ter beschikking staat op de website van Spreekkameronline.
 • Spreekkameronline is niet aansprakelijk voor de uitvoering van een videoconsult tussen de arts en patiënt en evenmin voor alle gebeurtenissen en consequenties die daarvan het gevolg zijn.
 • Spreekkameronline sluit voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan elke vorm van aansprakelijkheid jegens de Arts en de Patiënt voor zowel directe als indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) uit.