Spreekkamer Online

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook wordt de website regelmatig aangevuld en/of aangepast. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Spreekkamer Online is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's die vermeld staan op de website.

Bepaalde (hyper)links leiden u naar websites buiten de website van Spreekkamer Online om. Echter, Spreekkamer Online staat niet in voor de inhoud van de betreffende websites waarnaar wordt verwezen. Spreekkamer Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (indirecte) schade, welke voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina's en op het logo van Spreekkamer Online rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Spreekkamer Online.